Vse o: Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Ob koncu drugega obdobja (6. razred) je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja (9. razred) pa za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverjanje opravlja le v rednem roku, ob koncu tretjega pa v rednem in naknadnem roku. Slednji rok je namenjen učencem, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka. Tule si lahko ogledate video o poteku izpita ali/in preberejo navodila za izvajanje izpita.

Sestavljanje preizkusov je zaupano posebnim predmetnim komisijam, nad katerimi bedi Državna komisija za vodenje NPZ. Predmetne komisije sodelujejo z RIC-em pri analizi dosežkov oz. rezultatov.

Učenci osemletne osnovne šole so konec 8. razreda (do leta 2005) pisali eksterne teste, katerih rezultati so vplivali na njihov vpis v srednje šole. Nato je bilo z uvedbo devetletne osnovne šole leta 2002 uvedeno zunanje preverjanje znanja, ki pa je bilo z zakonodajo v šolskem letu 2005/2006 spremenjeno. Preverjanje znanja po prvem obdobju (3. razred) je bilo ukinjeno, ohranilo se je po drugem (6. razred) in tretjem obdobju (9. razred). Zlasti NPZ po tretjem obdobju (9. razred) ima sedaj drugačno funkcijo in obliko, saj dosežki NPZ v 9. razredu ne vplivajo več na končno oceno pri posameznemu predmetu.

Preverjani predmeti

6. razred:
* slovenščina/madžarščina/italijanščina
* matematika
* angleščina

9. razred:
* slovenščina/madžarščina/italijanščina
* matematika
* tretji predmet  iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli, določi minister za šolstvo in šport v mesecu marcu

Izdelke obveznega NPZ ocenjujejo v posebej za to izbranih centrih v državi (navadno na nekaj izbranih osnovnih šolah), izdelke prostovoljnega NPZ pa učitelji posameznih šol.
Učenci 6. razreda prejmejo obvestilo o uspehu NPZ, dosežki učencev 9. razreda pa se vpišejo v zaključno spričevalo, vendar ne vplivajo na oceno predmeta.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše
Informacije za učence in starše – ital.
Informacije za učence in starše – madž.
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli
Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli
Terminološki slovarček NPZ

Advertisements