Kako poteka NPZ

Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli
Informacije za učence in starše

Potek NPZ

Nadzorni učitelj Učenci

Odklene učilnico in 15 minut pred začetkom skupaj z učenci vstopi v učilnico.

Učencem ne dovoli vstopa v učilnico po 8.30. Izklopijo mobilne telefone in jih skupaj z drugimi osebnimi predmeti odložijo na za ta namen določeno mizo.

Učence usmeri na zanje določeno mesto po sedežnem redu.

Usedejo se po objavljenem sedežnem redu.

Preveri navzočnost učencev po sedežnem redu učencev v učilnici.

Razdeli učencem liste s šiframi. Preverijo, ali je na listu s šiframi njihovo ime.

Zapiše vsako posebnost (npr. manjkajoče šifre)v zapisnik o poteku NPZ (obrazec RIC.OBR6030-NPZ-4 oziroma

RIC.OBR6030-NPZ-5).

Če za posameznega učenca manjka list s šiframi, učenec vpiše svojo številko EMŠO vokvirček za šifro na preizkusu znanja in naobrazec za točkovanje, pri likovni vzgoji pa tudi na bel list papirja za likovno nalogo.

Odpre varnostne vrečke s preizkusi znanja.

Razdeli učencem obrazce za točkovanje. Nalepko s šifro prilepijo na obrazec za točkovanje.

Razdeli učencem preizkuse znanja in jih opozori, naj jih ne odpirajo.

Nalepko s šifro prilepijo na preizkus znanja, če se preverja likovna vzgoja, pa tudi na bel list papirja za likovno nalogo.

Prebere učencem navodila z naslovnice preizkusa znanja in v nadaljevanju poskrbi, da jih upoštevajo.

Pozorno poslušajo in prosijo za morebitna dodatna pojasnila.

Preveri, ali imajo učenci pri sebi le dovoljene pripomočke (podatki so na naslovnicah preizkusov znanja).

Ob 8.30 dá znak za začetek reševanja nalog.

Na tablo napiše uro začetka in uro konca reševanja nalog.

Odprejo preizkus znanja in ga začnejo reševati.

Med pisanjem praviloma ne daje dodatnih pojasnil.

Med pisanjem se učenci med seboj ne pogovarjajo in tudi drugače ne motijo poteka NPZ.

Med pisanjem pozorno spremlja dogajanje v učilnici.

Prvih dvajset minut in deset minut pred iztekom

NPZ praviloma nihče ne sme zapustiti učilnice.

Spremlja učenca 9. razreda, učenec 6. razreda pa razred zapusti sam.

Med NPZ lahko z dovoljenjem nadzornega učitelja hkrati zapusti učilnico le en učenec.

Odsotnost traja praviloma največ pet minut.

Izpolni zapisnik o poteku NPZ (obrazec RIC.OBR6030-NPZ-4 oziroma RIC.OBR6030-NPZ-5), v katerega poleg zahtevanih podatkov zabeleži tudi druge posebnosti, ki so se zgodile med pisanjem.

Potek NPZ lahko poleg nadzornih učiteljev spremljajo še druge osebe v skladu z 20. členom Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.


Konec izvajanja NPZ

Nadzorni učitelj Učenci

Po poteku časa za pisanje napove konec pisanja NPZ.

Prenehajo pisati in odložijo pripomočke.

Učenci, ki so preizkus znanja začeli reševati, morajo prejeto gradivo tudi oddati.

Preverijo, ali so nalepili svojo šifro na za to določeno mesto na preizkusu znanja, obrazcu za točkovanje, pri likovni vzgoji pa tudi na listu z likovno nalogo.

V preizkus znanja vložijo obrazec za točkovanje, priloge, list z likovno nalogo (pri likovni vzgoji) in ga odložijo na zgornji rob mize. Zraven položijo list z neuporabljenimi šiframi.

Pregleda, ali so učenci oddali list s šiframi in vse gradivo (preizkus znanja z obrazcem zatočkovanje, priloge, list z likovno nalogo), in preveri, ali je gradivo opremljeno s šiframi.

Posebej pobere gradivo za NPZ in posebej liste z neuporabljenimi šiframi.

Počakajo na svojih mestih, da nadzorni učitelj pregleda in pobere šifre ter gradivo za NPZ.

V belo varnostno vrečko za vračanje gradivavloži:

rešene preizkuse znanja,

zaprte varnostne vrečke z neuporabljenimi preizkusi (v eni vrečki je pet preizkusov),

posamične neuporabljene preizkuse z obrazci za točkovanje in pripadajočimi odprtimi varnostnimi vrečkami,

zgoščenko (pri predmetih angleščina in nemščina ob koncu drugega in tretjega obdobja ter glasbena vzgoja ob koncu tretjega obdobja).

V belo varnostno vrečko za vračanje gradiva iz razreda ne vloži zapisnika o poteku NPZ

(obrazec RIC.OBR6030-NPZ-4 oziroma RIC.OBR6030-NPZ-5) in listov z neuporabljenimi šiframi učencev.

Belo varnostno vrečko za vračanje gradiva zalepi.

Na beli varnostni vrečki za vračanje gradiva izpolni naslednje rubrike: naziv in šifra šole, predmet, število učencev v razredu, število pisnih preizkusov (število vseh preizkusov: rešenih in nerešenih), datum, ime in priimek nadzornega/-ih učitelja/-ev, ki se na vrečko podpiše/-ta.

Rubriko »Pisni preizkus/izpitna pola« pusti prazno.


Pregleda in podpiše zapisnik o poteku NPZ (obrazec RIC.OBR6030-NPZ-4 oziroma RIC.OBR6030-NPZ-5). Zapisnik  podpišejo tudi drugi navzoči pri preverjanju v skladu z 20. členom Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Učenci lahko zapustijo učilnico.

Zaklene učilnico in ravnatelju ali njegovemu namestniku za izvedbo NPZ odda: podpisano belo varnostno vrečko za vračanje gradiva iz razreda, liste z neuporabljenimi šiframi in podpisan zapisnik o poteku NPZ (obrazec RIC.OBR6030-NPZ-4 oziroma RIC.OBR6030-NPZ-5).

Advertisements

One comment

  1. […] April 25, 2009 · No Comments Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Ob koncu drugega obdobja (6. razred) je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja (9. razred) pa za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverjanje opravlja le v rednem roku, ob koncu tretjega pa v rednem in naknadnem roku. Slednji rok je namenjen učencem, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka. Tule si lahko ogledate video o poteku izpita ali/in preberejo navodila za izvajanje izpita. […]

Comments are closed.