Zasilni izhod po kitajsko

emergency exit

Advertisements