Pogosta vprašanja – splošna matura

Rešene izpitne pole svoje mature bi rada obdržala za spomin. Ali jih lahko dobim?

Lahko. Izpitna dokumentacija splošne mature se kot tajnost preneha hraniti z 31. decembrom tistega leta. 50. člen zakona o maturi omogoča kandidatom, da v 14 dneh po tem datumu na Ric naslovijo pisno vlogo za brezplačno vračilo svojih izpitnih pol. Vlogi je treba priložiti A4 kuverto, na kateri je napisan naslov kandidata.

Rad bi opravljal splošno maturo kot 21-letnik. Kje dobim prijavnico?
Prijavo k splošni maturi kupite v knjigarnah DZS.
K splošni maturi sem se prijavil kot 21-letnik, vendar sem se odjavil v predpisanem roku. Ali lahko zahtevam vračilo vplačanega zneska za opravljanje mature?

Če kandidat pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli najkasneje dva dni pred začetkom spomladanskega oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature (gl. koledar), ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Ric zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 500 SIT za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.
Stara sem 26 let. Ali lahko opravljam splošno maturo, tudi če nisem izdelala nobenega letnika srednje šole? Kje se prijavim?

Splošno maturo lahko opravljate kot 21-letnica brez dodatnih pogojev, kar vam omogoča 24. člen zakona o maturi. Prijavo oddate na šoli, kjer bi želeli maturo opravljati, lahko pa tudi na Ricu, ki vam bo na podlagi prijave dodelil šolo za opravljanje mature. Pisni vlogi, v kateri navedete svoje osebne podatke, naslov in zahtevek, morate priložiti izpolnjeno prijavo k splošni maturi, ki jo kupite v knjigarni DZS, in fotokopijo dokomenta, ki dokazuje vašo starost.
Kot 21-letnik sem se prijavil k splošni maturi na svoji bivši gimnaziji. Izbral sem predmet biologija, kjer moram opraviti tudi laboratorijske vaje. Kako jih opravim, če nisem dijak?
Opravljanje laboratorijskih vaj vam mora omogočiti šola, kjer ste se prijavili. Vaje potekajo med šolskim letom, zato je pomembno, da se o tem s tajnikom ŠMK oz. učiteljem biologije dogovorite že septembra.
Katere formule lahko imam pri matematiki na splošni maturi?

Zahtevnejše formule, ki jih ni potrebno znati na pamet, so del izpitne pole, najdete pa jih tudi v predmetnem izpitnem katalogu za matematiko.

Moj ugovor na oceno je bil ugodno rešen. Kako mi Ric povrne stroške?

Ric stroške ugodno rešenega ugovora povrne kandidatu s poštno nakaznico.
Katere teme so razpisane pri letošnji maturi iz zgodovine?
Tematski sklopi so za eno leto vnaprej objavljeni prvi torek v mesecu februarju, najdete jih na naši spletni strani v razdelku predmeti/zgodovina.
S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?

Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da tako izpolnite pogoje za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi.
Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?

Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate, če želite. Toda pozor: v tem primeru se vam bo za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje. Za pisni del izpita pa nasprotno velja, da se upošteva boljša ocena.

Ali se pri istem predmetu ugovor na oceno in ugovor na način izračuna izpitne ocene izključujeta?

Ne. Oba ugovora pa morate utemeljiti in plačati stroške, ki se vam povrnejo, če se ugovor izkaže za upravičenega.

Ali za vlogo za vpogled v izpitno dokumentacijo obstaja predpisan obrazec?

Predpisanega obrazca ni; vloga za vpogled izgleda kot prošnja. V njej navedete svoje podatke, šolo in predmete, ki jih želite pogledati, morebiti še telefonsko številko. Vlogo naslovite na Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana in jo pošljete priporočeno po pošti ali pa jo prinesete osebno v vložišče Rica.
Na list za odgovore sem odgovore vpisala s kemičnim svinčnikom, pozabila pa sem s svinčnikom pobarvati krogce. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?

O napaki morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t.i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.
Pri drugi izpitni poli iz psihologije mi je zmanjkalo prostora, zato sem del odgovora napisal na konceptni list. Mi bo ocenjevalec upošteval tudi ta del?

O tem morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t.i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.
Pri sociologiji sem v izpitni poli 2 namesto na dve izbrani strukturirani vprašanji odgovarjala na vsa štiri. Kaj lahko naredim, da mi bo ocenjevalec ocenil prvo in tretje vprašanje, ki sem ju najbolje znala?
O tem morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t.i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.
Letos sem padel na maturi. Si lahko pri naslednjem opravljanju mature izberem drug izbirni predmet?
Če boste splošno maturo opravljali na novo, lahko tudi na novo izbirate izbirne predmete. Če gre za popravne izpitne na splošni maturi, pa zamenjava maturitetnih predmetov ni možna.

Zanima me, zakaj poleg dopisa, da ugovor dijaka ni bil utemeljen, ne pošljete tudi razlage utemeljitve strokovnjaka, zakaj se je pri konkretno postavljenih vprašanjih v ugovoru odločil, da so neutemeljena.

Obvestilo o tem, ali je ugovor utemeljen ali ne, pošljemo vsem kandidatom takoj po seji DK SM, ki o ugovorih odloča. V tem obvestilu je tudi pojasnilo, da bodo kandidati sklep z obrazložitvijo (t.j. mnenjem izvedenca) prejeli naknadno.
Ob kateri uri se začne matura iz slovenskega jezika (jesenski rok)?

Vsi pisni izpiti splošne mature se začnejo ob 9. uri zjutraj.
Kakšno računalo lahko uporabljam pri opravljanju splošne mature iz matematike?

Med dovoljenimi pripomočki je računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti računanja s simboli. To pomeni, da računalo ne sme imeti širokega zaslona oz. ne sme imeti možnosti grafičnega reševanja (npr. tipke z ukazom “Graph”). Poleg tega ne sme omogočati operacij, kot so simbolno računanje, razcep izrazov, delno korenjenje, logaritmiranje pri različnih osnovah, odvajanje, integriranje ipd. Osnovna zahteva pri pisnem izpitu iz matematike je korektno in jasno predstavljena pot do rešitve z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Pri morebitni uporabi “preveč zmogljivega” računala pa kandidat nehote opusti prav to jasno in popolno pot do rešitve. Zato izgubi pravico do točk za rešitev, četudi je ta številsko pravilna.